För läraren

Kieltenoppimiskertomus

Detta material består av följande delar:

I   Europeiska språkportfolions tre versioner för den grundläggande utbildningen

1. Europeisk språkportfolio åk 1-3

– Språkbiografin
– Dossiern

2. Europeisk språkportfolio åk 4-6

– Språkbiografin
– Dossiern
– Språkpasset ( gemensam för åk 1-6)

3. Europeisk språkportfolio åk 7-9

– Språkbiografin
– Dossiern
– Språkpasset
– Självvärderingslistor på sju språk (finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, spanska)

II Lärarens handbok: Europeisk Språkportfolio i den finländska grundläggande utbildningen: bakgrund, grunder och riktlinjer

III Pedagogisia aineistoja: Esimerkkejä opettajien ajattelusta ja salkkutehtävistä perusopetukseen

Denna del av materialet är inte översatt till svenska, eftersom det består av finskspråkiga lärares och undervisningsgruppers egna exempel, och de kan kanske inte direkt tillämpas i undervisningen av svenskspråkiga elever. Man kan naturligtvis omarbeta och modifiera uppgifterna så de passar också svenskspråkiga elever.

Materialet har utvecklats vid Tammerfors universitet  (Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden yksikkö) i samarbete med Utbildningsstyrelsen. På uppdrag av Utbildningsstyrelsen har Pauli Kaikkonen, Ritva Jaatinen och sakkunnig Viljo Kohonen koordinerat projektet ”Europeisk språkportfolio till grundskolans årskurser 1-6 och 7-9.
    Projektets mål var att fyra universitet (Tammerfors, Helsingfors, Joensuu och Jyväskylä) i samarbete ska producera språkportfoliomaterial för Utbildningsstyrelsens hemsidor. Materialet riktar sig till den allmänbildande utbildningen och grundskolan årskurser 1-3, 4-6 och 7-9. I arbetet har man följt de överenskomna och gemensamma språkportfolioprinciper som Europarådet (Council of Europe, Strasbourg) och dess medlemsländer arbetat fram, samt tagit hänsyn till målsättningarna för språkundervisningen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (LP 2004)och till de behov på förnyelse som vår språkundervisning har.

Projektets styrgrupp bestod av:

Riikka Alanen (Jyväskylä universitet)
Raili Hildén (Helsingfors universitet)
Riitta Jaatinen (Tammerfors universitet)
Pauli Kaikkonen (Tammerfors universitet)
Ritva Kantelinen (Itä-Suomen yliopisto)
Viljo Kohonen (Tammerfors universitet)
Kati Kajander (suppleant) (Jyväskylä universitet)
Pirkko Pollari (suppleant)(Itä-Suomen yiopisto)

Projektets arbetsgrupp bestod av följande lärare:

Merja Auvinen (Viikin normaalikoulu, Helsingfors)
Tuija Dalmo (Pohjois-Hervannan yhtenäiskoulu, Tammerfors)
Anne-Marie Grahn-Saarinen (Pyynikin koulu, Tammerfors)
Mari Kalaja (Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä)
Hannele Kara (Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä)
Arja Kujansivu (Tesomaan yläkoulu, Tammerfors, pensionerad)
Eila Kuokkanen (Joensuun normaalikoulu, Joensuu)
Kaija Kähkönen (Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä)
Kaija Perho (Joensuun normaalikoulu, Joensuu)
Eeva Regan (Messukylän koulu, Tammerfors)
Olli-Pekka Salo (Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylä)
Ursula Viita-Leskelä (Viikin normaalikoulu, Helsingfors)

Språkportfoliona har i helhet utarbetats genom ett intensivt samarbete styrgrupp och arbetsgrupp emellan. Detta har bl.a. skett i samband med seminarier arrangerade av Tammerfors universitet samt vad gäller förberedelser och finslipning även på andra orter enligt hur man sinsemellan i gruppen kommit överens om arbetsfördelningen. Lärarens handbok har skrivits av projektets styrgrupp. III Pedagogisia aineistoja (det pedagogiska materialet med exempel från lärare och undervisningsgrupper) har samlats och bearbetats av arbetsgruppens lärare. Hela projektgruppen har läst och kommenterat materialet i sin helhet. Koordineringsgruppen i Tammerfors har haft ansvar för planering, organisation, samlande och redigering av materialet.
    De skilda avsnitten i Lärarens handbok har enligt överenskommelse utarbetats av olika personer eller grupper inom de olika universiteten. Det är därför naturligt att också stilen i de olika texterna varierar något. Av samma orsaker kan en del av innehållen i underrubrikerna i handboken delvis överlappa varandra. Koordineringsgruppen har inte velat åtgärda detta, eftersom man önskar att underrubrikerna också ska kunna användas och läsas som enskilda helheter. Dessutom kan upprepningarna kanske vara till en viss hjälp då det gäller att öppna upp nya eller besvärliga begrepp.
    Det pedagogiska materialet (Pedagogoisia aineistoja)har också de utarbetats av flera lärare och bygger på lärarnas erfarenheter i den egna undervisningen. Materialet består av uppgifter och aktiviteter (och av resultat och slutledningar) som lärarna utarbetat och använt sig av i Språkportfolioarbetet i sina egna undervisningsgrupper. För att bevara den autentiska kontexten har man inte velat förenhetliga materialet i samband med det redaktionella arbetet. Vi tror att de tankar, pedagogiska synpunkter och lösningar som på så sätt kommer fram, hjälper läsaren att skapa sig en bättre bild av den mångsidighet och mångfald som portfolioarbetet kan erbjuda den grundläggande utbildningens språkundervisning.
    Allt portfoliomaterial på dessa sidor är resultatet av ett intensivt samarbete mellan projektets deltagare, och baserar sig alltså på den kollektiva expertisen hos forskare på nämnda fyra universitet och deltagande skolors erfarna språklärare. Samtidigt vill vi tacka alla projektdeltagare för det ivriga samarbetet samt de infödda representanterna för alla de olika språken för att de har språkgranskat dokumenten.
    Vi hoppas att språkportfoliomaterialet ska ge läsarna och användarna nödvändig och användbar information och samtidigt pedagogiska tips och uppslag för att utveckla pedagogiken och undervisningen. Vi vill gärna uppmuntra läsarna att själva experimentera med portfolioarbetet (gärna i samarbetet med kolleger). Vi tror också att materialet kan vara till hjälp i lärarutbildningen både när det gäller språklärarnas grundutbildning och forskning om denna, och dessutom när det gäller språklärarnas fortbildning nationellt. Vi tror att materialet är nyttigt även för övriga som är intresserade av studier och undervisning i främmande språk. Vi vill speciellt ta hänsyn till elevernas föräldrar. På basen av materialet kan de se och följa med vad den moderna språkundervisningen kan erbjuda deras barn.[i] Språkpotfolio-planeringsgruppen vill rikta ett tack till de ackrediterade schweiziska och svenska arbetsgrupperna (Modell 1/2000, 60/2004 och 61/2004) för den hjälp de erbjudit i samband med planeringen av den finska språkportfolion.[i] Språkportfolio-planeringsgruppen vill rikta ett tack till de ackrediterade schweiziska och svenska språkportfoliona (Modell 1/2000, 60/2004, 61/2004) för den hjälp de erbjudit i samband med planeringen av den finska språkportfolion.

Comments are closed.


European council

European Language Portfolio:
registered model No.
2014.R015 Model for primary learners grades 1-3
2014.R016 Model for primary learners grades 4-6
2014.R017 Model for secondary learners grades 7-9

Awarded to: Finland - University of Tampere,
School of Education/National Board of Education.
This model conforms to common Principles and Guidelines established by the Council of Europe’s Steering Committee for Education (2000, rev. 2011).

 

Council of Europe Kielitivoliin
fi se

Lärarens handbok

 

Europeisk språkportfolio i finländsk grundläggande utbildning
Ladda ner

For teachers

 

Perspectives
on the ELP
Ladda ner

Pedagogisia aineistoja

 

Esimerkkejä opettajien ajattelusta ja salkkutehtävistä perusopetukseen
Ladda ner

 

Kirjallisuutta
Ladda ner

Självvärderingslistor

 

Itsearviointilistat, suomi 
Ladda ner / Download

 

Självvärderingslistor, svenska 
Ladda ner / Download

 

Self-assessment lists, English 
Ladda ner / Download

 

Liste de repérage pour auto-évaluation, français
Ladda ner / Download

Selbsteinschätzungsbögen, Deutsch 
Ladda ner / Download

 

Контрольный лист, русский язык
Ladda ner / Download

 

Listas de Autoevaluación
Ladda ner / Download